خوشم میاد تو کشور ما دو سه ماهی مردم اهمیت دارن و عزیزناونم  دو سه ماهه جلوی انتخاباته !!!...بعدشم دیگه کی به فکر مردمه گرانی، تورم، بیکاری، فقر،..... هر چی بشه فقط مخصوص ایران نیست که ! همش جهانیهتازه به قول اقایون تو ایران اوضاع خوبه!!!؟؟.... 
دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 3 1388
X